آخرین خبرها
خانه / متفرقه / تست‌های ارسالی دانش‌‌ ‌آموزان-زیست شناسی

تست‌های ارسالی دانش‌‌ ‌آموزان-زیست شناسی

تست‌های ارسالی دانش‌‌ ‌آموزان-زیست شناسی-۱۶اسفند

محسا آشور

۱.مقدار ______در لوله ی هنله بیشتر از تراوش آن است.
۱-آرسنیک

 ۲-بیکربنات

۳-لوسین

 ۴-پنی سیلین

۲.با فرض اینکه آنزیم های هیدرولیز کننده ی ATP در کلیه های انسان،غیرفعال شوند،_______،به طور کامل متوقف می شود.

 ۱-بازجذب سدیم

 ۲-افزایش ماده ی تحت تاثیر آلدسترون در لوله ی جمع کننده ادرار

۳-بازجذب آب

۴-تشکیل ادرار

پاسخ:

 سوال۱=۱

سوال۲=۲

متین لنگا فرخی چهارم تجربی بابلسر مازندران

۱-کدام گزینه نادرست است؟ در سلول غلاف آوندی………

 ۱)در هنگام تبدیل ترکیب سه کربنه به دو کربنه اکسیژن مصرف می شود.

۲)در شب اسید سه کربنه تولید می شود.

 ۳)در روز بسیار گرم الکترون و پروتون هر دو نوع کلروفیل آ ی غشای تیلاکوءید را ترک می کنند.

 ۴)در شب بسیار گرم روزنه ها کم ترین فشار تورژسانسی را دارند.

۲-در تمام مراحلی که NADH تولید می شود ترکیب آلی محصول حداکثر …….کربن کمتر از پیش ماده گام دوم چرخه کربس دارد.

۱)۲

۲)۶

۳)۴

۴)۱

۳-چند جمله زیر نادرست است؟

 الف)سکرتین در سلول های پوشاننده دیواره دوازدهه گیرنده ندارد

 ب)گاسترین توسط اسید معده تخریب نمی شود.

ج)پلازمید. Ti در گندم بیماری ایجاد میکند

د) در دستگاه تنفسی سسک پشت سیاه جهت حرکت هوا یکطرفه

۱)۱

۲)۲

۳)۳

۴)۴

۴-کدام گزینه صحیح است؟

۱-محصول ژن مربوط به ساخت -آنزیم تی آر ان ی تجزیه کننده بیلی روبین ماکروفاژ در سیتوسل ماکروفاژی که در طحال قرار دارد فعالیت ندارد.

 ۲-هر ژن موجود در گلبول سفید ساخت یک زنجیره پلی پپتید را رهبری میکند.

۳-در مرحله سنتز سلول های پوشاننده دیواره روده جایگاه آغاز رونویسی مربوط به نوعی پروتئاز با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده نیست.

۴-امکان کلون کردن هیچ یک از ژن های سازنده پروتءین های انسانی در برخی دام ها وجود ندارد.

نیما ایزدجو سوم تجربی از تهران

اگر سلولی ۲n=۲۴ کروموزوم داشته باشد و طی دو مرحله تقسیم سپس در انتهای مرحله G1 متوقف شود، چند نقطه وارسی را گذرانده و چند تقسیم انجام داده؟ (به ترتیب از راست به چب)

الف) ۶-۲                           ب) ۹-۲√                           ج) ۱۳-۳                        د) ۱۰-۳

پاسخ:گزینه (ج) درسته!

به خاطر داشته باشید همیشه برای به دست آوردن تعداد سلول ها، تعداد مراحل تقسیم را به توان ۲ برسانید.

 پس دو مرحله تقسیم به توان ۲ میشه ۴ سلول.

 به خاطر داشته باشید همیشه تقسیمات سلولی (میوز/میتوز) یکی کمتر از تعداد سلول ایجاد شده اند.پس ۴ سلول ایجاد شده داریم، یکی کم کنیم تعداد تقسیمات به دست آمده، یعنی میشود ۳ تقسیم.

 حالا محاسبه تعداد نقطه وارسی:در چرخه سلولی ما ۳ ایستگاه برای بررسی چرخه داریم.گفتیم که سه تقسیم کردیم پس ما ۳ دوره کامل چرخه را گذراندیم.

 ۳×۳=۹

اما ادامه سوال گفته در انتهای G1 متوقف شده. انتهای G1 یک ایستگاه وارسی داریم.آیا ما باید ۹+۱ کنیم تا تعداد نقطه وارسی به دست بیاد؟ (خیر).
گفتیم ۴تا سلول ایجاد شده پس هر کدوم از این سلول ها یه G1 میگذرونن که میشه ۴ نقطه. در نهایت۱۳=۴+۹

سجاد وزان از کاشمر دانش آموز پیش دانشگاهی تجربی

چند مورد صحیح نیست؟

الف)ویروس آنفلوآنزا کروی به نظر میرسد.

ب)برای گنجاندن RNAی ویروسی در کپسید شکلی بهتر از شکل چند وجهی موجود نیست.

ج)باکتریوفاژ ها به باکتری متصل میشوند و بعد نوکلئیک اسید را از سوراخ های موجود در دیواره باکتری به باکتری تزریق میکنند.

د)ویروس های گیاهی مثل TMV از طریق شکاف های کوچکی که در دیواره سلولی ایجاد میکنند به سلول وارد میشوند.

و)فلاوین آمید آدنین دی نوکلئوتید در سلول های هدف باکتریوفاژ ممکن است موجود باشد.

۱) دو مورد

۲)سه مورد

۳)چهار مورد

۴)پنچ مورد

پاسخ: همه موارد صحیح نیست:

الف:ویروس آنفلوآنرا کروی است و ویروس های چند وجهی کروی به نظر میرسند!

ب:برای RNA چندوجهی بهترین نیست برای ژنوم که منظور DNA است بهترین است!

ج:باکتریوفاژ ها خود سوراخ ها را ایجاد میکنند وگرنه در دیوار باکتری سوراخی موجود نیست.

د:شکاف های کوچک در دیواره سلولی گیاهی از قبل وجود دارد و TMV باعث آن نیست.

و)فلاوین آدنین دی نوکلئوتید نه فلاوین آمید آدنین دی نوکلئوتید.

mehdi naaimaei aly

در رابطه با انسانی که محتوایDNAسلول های حاصل از میوزIدرآن مشابه نیست می توان گفت. …..

۱-همه ی محتوای ژنی سلول زیگوت در طول ۴۷نوع ملکولDNAقرار دارد.

۲-در سلول های هاپلوییدی ممکن است پدیده ترجمه همزمان با رونویسی صورت بگیرد.

۳-ممکن نیست در مرحله اینترفاز چرخه سلولی مقدار ژنوم سلول کاهش یابد.

۴-چگونگی به ارث رسیدن بیماری های زالی وسناپسین۱ تاییدی بر قانون دوم مندل است.

(فرزین نیازی)( چهارم تجربی) (از تنکابن)

کدام گزینه درباره ی گیاهان سی ای ام درست است؟

الف)اسید۴کربنه درون کلروپلاست تجزیه شده و سی ا دو حاصل واردچرخه ی کالوین می شود.

ب)روزنه های این گیاهان در روز باز و در شب بسته اند.

ج)گیاهان تیره ی گل ناز جزء این گیاهان هستند.

د)روزنه های این گیاهان در طول روز که دما و رطوبت بالا است، بسته اند.

۲٫مولکول—-درمرحله ی روشنایی تولید و مولکول—- انرژی لازم برای واکنش های تاریکی رافراهم می کند.

ATP-O2الف)

ADP-H2Oب)

NADPH-NADPHج)

NADPH-NADP+د)

۳٫گام…….و……..چرخه ی کالوین انرژی خواه هستند.

الف)۲و۴

ب)۱و۴

ج)۲و۳

د)۱و۳

۴٫کدام گزینه نادرست است؟

الف)برای تولید یک مولکول گلوکز ،۱۸ آ ت پ مصرف میشود.

ب)فتوسیستم ها جزو زنجیره های انتقال الکترون نیستند.

ج)آب در مرحله ی ۲ فتوسنتز تجزیه می شود.

د)درون کلروپلاست هم کربن دی اکسید و هم اکسیژن مصرف می شود.

۵٫کدام گزینه درست است؟

الف) کاروتنوئیدها بیش تر رنگ های زرد و نارنجی راجذب می کنند.

ب) هر ۳ رنگیزه ی کلروفیل آ ، ب و کاروتنوئیددر طول موج ۵۳۰نانومتر درصدجذب نور برابری دارند

ج)گیاهان،جلبک ها و بعضی از باکتری ها حدود ۱درصد انرژی تولیدی خورشید را به دام می اندازند.

د)همه ی پمپ ها غشایی آ ت پ مصرف می کنند.

۶٫کدام گزینه نادرست است؟

لف)آنزیم تجزیه کننده ی آب ، پ هاش فضا ی تیلاکوئید را کاهش می دهد.

ب)پیش ماده های آنزیم روبیسکو، سی ا دو و مولکول ۵کربنه است.

ج)عامل اصلی تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی کلروفیل آ است.

د)اولین مولکول پایداری که در گیاهان سی ۳ تشکیل می شود، یک قند ۳ کربنه است.

پاسخ نامه:::::

ج ج الف ج ب ب

سؤال ۵ گزینه ی ج غلط است —- ۱% انرژی خورشید که به زمین می رسد صحیح است.

مرتضی کوه کمری از مرند

الف) عامل اصلی باز شدن دریچه ی میترال کدام است؟

۱-سیستول دهلیز

۲- سیستول بطن

۳-دیاستول دهلیز

۴- دیاستول بطن

ب) چند مورد از گزاره های زیر صحیح است؟

۱-هرجانور دارای گردش مواد، دارای قلب است

۲-همه ی مهره داران دریچه های دهلیزی_ بطنی دارند.

۳-گره ی کوچک قلب نسبت به گره ی بزرگ به سطح پوست نزدیک تر است.

۴-حرکت خون در رگ های بدن ما همواره یک طرفه است.

۱)۱

۲)۲

۳)۳

۴)۴

(نیما ایزدجو سوم تجربی از تهران)

اگر سلولی ۲ کروموزوم داشته باشد و طی دو مرحله تقسیم سپس در انتهای مرحله G1 متوقف شود، به ترتیب از راست به چپ چند نقطه وارسی را گذرانده و چند تقسیم انجام داده؟

الف) ۹-۲

 ب) ۹-۱۲

 ج) ۱۳-۳

 د)۱۳- ۴

پاسخ کلیدی:گزینه (ج).

پوریا هاشمیه انارکی

سوال:

فرد A دارای گودی چانه و چشم آبی و فرد B فاقد گودی چانه و دارای چشم قهوه ای است. اگر بدانیم احتمال جدا نشدن 

جفت کروموزوم مسئول شکل چانه در فرد A,۴درصد و پدر فرد Bنیز دارای چشم آبی باشد، احتمال تولد پسری بدون نقص 

در تعداد کروموزوم و فنوتیپ غالب(در مورد هر دو صفت) در زایمان اول و دختری با تری زومی و چشم آبی در زایمان دوم 

چقدر است؟

۱)١٠درصد

٢)١٢.۵درصد.

۳)١۴.۵درصد.

۴)٢٠درصد

مجتبی صانعی، دوم تجربی

الف) مدت زمان طبیعی انقباض بطن ها …. ثانیه، دهلیز ها… ثانیه و استراحت عمومی قلب … ثانیه است.از راست به چپ

۱)۰٫۴و ۰٫۳و۰٫۱

۲)۰٫۱و۰٫۳و۰٫۴

۳)۰٫۳و۰٫۱و۰٫۴

۴)۰٫۱و۰٫۴و۰٫۳

ب).مدت زمان استراحت دهلیز ها… ثانیه است.

۱)۰٫۱

۲)۰٫۳

۳)۰٫۴

۴)۰٫۷

 ج)در پایان دیاستول…. میلی لیتر خون در بطن راست باقی می ماند که… میلی لیتر آن در … بعدی به… میریزد.

(از راست به چپ)

۱) ۱۲۰،۲۴۰،دیاستول،دهلیز

۲)۷۰،۱۲۰،سیستول،سیاهرگ

۳)۱۲۰،۲۴۰،سیستول،سرخرگ

۴)۷۰،۱۲۰،سیستول،سرخرگ

پاسخ:

۱)گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

۲)گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

۳)گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

منبع:http://www.kanoon.ir

درباره‌ modir

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*