آخرین خبرها
خانه / کنکوری ها / نمونه سوالات چهار گزینه ای رشته تجربی

نمونه سوالات چهار گزینه ای رشته تجربی

نمونه سوالات چهار گزینه ای رشته تجربی

ـ کدام گزینه صحیح نیست؟  

۱) همه ی جلبک ها انرژی مورد نیازشان را از نور خورشید بدست می آورند.

۲) همه ی باکتری ها نور خورشید را جذب و از آن برای ساخت ترکیبات آلی استفاده میکنند.

 ۳) همه ی جانوران هتروتروفند .

  ۴) بیشتر اتوتروف ها فتوسنتز کننده اند.

۲ ـ تنفس نوری چگونه سبب کاهش شدت فتوسنتز می شود؟    

۱) جلوگیری از ورود دی اکسید کربن به چرخه ی کالوین

 ۲) سوزاندن و تجزیه ی قند ۵ کربنی در میتوکندری

  ۳) با وارد کردن اکسیژن  به چرخه ی کالوین

۴) با مصرف کردن انرژی نوری در تنفس

۳ ـ  متابولیسم مجموعه ای از فرآیند های شیمیایی است که در …………………..      

۱) همه ی آن ها با صرف انرژی مولکول هایی جدید ساخته میشود.

 ۲) بیشتر آنها با صرف انرژی مولکول هایی جدید ساخته میشود.

 ۳) بعضی از آنها  مولکول ها شکسته میشوند و انرژی در آن ها ذخیره می شود.

 ۴) همه ی آنها مولکول ها  شکسته میشوند و انرژی در آنها ذخیره میشوند.

۴ ـ  کدام صحیح نیست ؟     

۱) همه ی هتروتروف ها غیر فتوسنتز کننده اند.

۲) همه ی فتواتوتروف ها  از خورشید به عنوان منبع انرژی استفاده میکنند.

 ۳) بیشتر اتوتروف ها  فتوسنتز کننده اند.

۴) بعضی هتروتروف ها فتوسنتز کننده اند.

۵ ـ کدام صحیح است؟      

  ۱) همه ی جاندارنی که انرژی خود را از خورشید نمیگیرند ، هتروتروفند.

 ۲) همه ی جاندارنی که انرژی خود را فقط از مواد غذایی میگیرند ، هتروتروفند.

۳) همه ی جاندارنی که انرژی خود را از مواد معدنی میگیرند ، هتروتروفند.

 ۴) همه ی جاندارنی که انرژی خود رابطور مستقیم از خورشید نمیگیرند ، هتروتروفند.

۶ کدام یک در مورد فتوسنتز صحیح نیست؟       

  ۱)بعضی از قندهای حاصل از فتوسنتز برای ساخت ترکیبات دیواره ی سلولی مصرف می شوند.

 ۲) بعضی از قندهای حاصل از فتوسنتز برای ساخت نشاسته مصرف می شوند.

 ۳) منشا تمام مولکول های سلول از مواد حاصل از فتوسنتز است.

  ۴) گیاه می تواند نشاسته ی ذخیره شده در ساقه ، ریشه یا برگ را تجزیه و برای ساخت ATP مورد نیاز متابولیسم سلولی استفاده کند.

۷ ـ کدام یک در رابطه با فتوسیستم I و II صحیح نیست؟   

 ۱) از رنگیزه ها  و تعدادی پروتئین ساخته شده اند.

۲) درون غشای تیلاکوئید وجود دارند.

۳) در هر کدام نوع خاصی از کلروفیل های aو b وجود دارد.

۴) حداکثر جذب نوری کلروفیل a در فتو سیستم I نسبت به فتوسیستم II در طول موج بیشتری است.

۸ ـ علت نامگذاری گیاهان ۳Cچیست؟    

۱) بیشتر مولکول هایی که در آنها تولید می شود ، سه کربنی هستند.

 ۲) اولین مولکول پایداری که در آنها تشکیل می شود ، یک قند سه کربنی است.

۳) اولین مولکول پایداری که در آنها تشکیل می شود ، یک اسید سه کربنی است.

 ۴) فقط در این گیاهان ، مولکول سه کربنی تشکیل می شود.

۹  ـ کدام یک درباره ی گیاهان CAMصحیح نیست؟   

 ۱) روزنه ها در شب باز می شوند.

۲) این نوع متابولیسم سازشی مهم برای گیاهان ساکن در وضعیت های مرطوب است.

۳) کارایی این نوع فتوسنتز چندان بالا نیست .

۴)  CO2 در روز از واکوئل ها به کلروپلاست ها انتشار می یابد.

۱۰ ـ کدام یک صحیح نیست ؟    

  ۱) با افزایش تراکم O2 ، سرعت فتوسنتز کم می شود.

 ۲) افزایش شدت روشنایی در گیاهان C4 اثر بیشتری نسبت به گیاهان C3 دارد.

  ۳) دماهای بالا سبب افزایش سرعت فتوسنتز می شوند.

۴) دماهای پایین سبب کاهش سرعت فتوسنتز می شوند.

۱۱   ـ کدام در مورد ویروس آنفلوانزا نادرست است ؟ 

۱)۱۰۰ تای آنها معادل یک باکتری ۲ میکرونی طول دارند

 ۲) پوشش داخل کپسید از جنس پروتئین ، لیپید و گلیکو پروتئین است.

 ۳) ریبونوکلئیک اسید آن درون کپسید کروی جای دارد.

 ۴) از راه آندوسیتوز سبب آلودگی سلول های مجاری تنفسی می شود.

۱۲ ـ ویروس ها …..                                   

  ۱) هیچ یک از ویژگی های حیات را ندارند.

۲) در همه جانداران سبب بیماری می شوند.

۳) پایدار نیستند و درونشان واکنش زیستی رخ نمی دهد.

۴) تنها با تزریق اسید نوکلئیک خود سبب آلودگی میزبان می شوند.

۱۳ ـ ویروس های آلوده کننده باکتری ها ……     

۱) همانند TMV ، کپسید مارپیچی دارند.

۲) همانند آدنوویروس ، کپسید چند وجهی دارد.

۳) دارای دئوکسی ریبونوکلئیک اسید کوتاه و پیچ و تاب خورده اند.

۴) دارای ریبونوکلئیک اسید طویل و پیچ و تاب خورده اند.

۱۴ ـ چند مورد صحیح است؟  

 الف) هر ویروسی که از طریق آندوسیتوز وارد سلول شود ، آن سلول قطعاَ فاقد روبیسکو است.      

ب) HIVدرون لنفوسیت های خاصی که در ایمنی سلولی دخالت دارند ، رشد می کند.                                                             

ج) عامل گال دارای DNA ی حلقوی با کپسید کروی است.        

 د) به دنبال هر همانند سازی ویروس در سلول میزبان ، آن سلول سریعا تخریب می شود.   

    ۱)۱                          ۲)۲                        ۳)۳                       ۴)۴

۱۵ ـ در هر ویروس دارای ….. یافت می شود. 

 ۱) کپسید مارپیچی ، پوشش لیپید دار

۲) کپسید چند وجهی ، ریبونوکلئیک اسید

 ۳) دم مارپیچی ، یک نوع اسید هسته ای

۴) دئوکسی ریبونوکلئیک اسید ، آنزیم های مخصوصی

۱۶ـ چند مورد زیر در ارتباط با ذرات عفونی کشف شده توسط استنلی پروزینر صحیح است؟        

  الف ) اولین باربه یک بیماری گاوی نسبت داده شده اند.

 ب) پس از برخورد با پریون های طبیعی شکل و ساختار آنها  را تغییر میدهند.

ج) در ساختار خود ، ماده ی کشف شده توسط فردریک میشر را ندارد.

د) راه انتقال آن توسط تغذیه از گوشت های آلوده به ویروس است.

  ۱)۱                         ۲)۲                         ۳)۳                               ۴)۴

۱۷ ـ  هر باکتری ………….     

  ۱) فاقد پیلوس فاقد قدرت چسبندگی به سطوح مختلف است.

۲) دارای توانایی هم یوغی ، پیلوس دارد.

 ۳) با هر تنفس سلولی در سیتوسل خود ، NADH تولید میکند.

۴) به دنبال همانند سازی ماده ی ژنتیکی خود ، تقسیم میشود.

۱۸ ـ کدام مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟ هر باکتری …..

۱) که به رنگ گرم پاسخ ندهد ، گرم منفی است .

۲) گرم مثبت ، قطعا دارای دیواره ی سلولی است.

 ۳)میله ای شکل ، باسیلوس است .

۴) در ساختار استرپتوکوکوسی، کروی شکل است.

۱۹ ـ هر باکتری فتو اتوتروف………….   

۱) از ترکیبات معدنی الکترون میگیرد.

۲) اکسیژن تولید میکند.

۳) اکسیژن مصرف میکند.

۴) دارای رنگیزه های حساس به امواج الکترومغناطیسی است.

۲۰ ـ هر باکتری دارای رنگیزه سبز ……. 

۱) از آب الکترون میگیرد.

۲) دارای قدرت تثبیت نیتروژن است.

 ۳) اکسیژن مصرف میکند.

۴) دارای قدرت تثبیت دی اکسید کربن است.

۲۱ ـ تجزیه کنندگان اصلی دنیای زنده ، همگی ……..

۱) دارای ناحیه ی نوکلئوتیدی اند.

۲) دارای DNAحلقوی اند.

۳) فاقد دستگاه غشای درون یاند.

۴) تک سلولی و فاقد تقسیم میتوزند.

۲۲ ـ بیشتر باکتری ها از نظر ….. با ….. تفاوت دارند.   

 ۱) شیوه کسب انرژی ـ جانوران

  ۲) تنفس ـ  یوکاریوت ها

۳) جنس دیواره ـ گیاهان

۴) نوع تولید مثل ـ یکدیگر

۲۳ ـ همه ی باکتری های ……..   

  ۱) اتوتروف ، چرخه ی کالوین دارند.

۲) تثبیت کننده ی نیتروژن ، اتوتروف اند.

۳) شوره گذار ، هتروتروفند.

۴) بی هوازی، اسید پیروویک تولید میکنند.

۲۴ ـ کدام صحیح است؟   

۱) باکتری های نیترو باکتر و نیتروزوموناس طی فرآیند شوره گذاری، نیترات را اکسید

 میکنند.

۲ ) مهم ترین تثبیت کنندگان چرخه ی نیتروژن ، رایج ترین شکل نیتروژن را برای گیاهان تیره ی پروانه واران فراهم میکنند.

 ۳)بیش ازنیمی ازآنتی بیوتیک هایی که در اختیار داریم توسط یک گونه باکتری رشته ای در خاک ساخته میشود.

۴) بیشتر بویی که از خاک استشمام میشود ناشی از باکتری هایی است که خود قدرت غذاسازی ندارند.

۲۵ ـ کمبود….محیط بر فعالیت متابولیسمی … تاثیر گذار است .   

۱) نور ـ نیتروزوموناس

۲) هیدروژن سولفید ـ بعضی از ریزوبیوم ها

۳) دی اکسید کربن ـ سیانو باکتری ها

۴) اسیدهای آلی ـ هر باکتری ارغوانی

۲۶ـ چند ویژگی در مورد پروپیونی باکتریوم آکنس صحیح است؟  

الف) تنها باکتری است که در غده های چربی رشد میکند.       

 ب) همه ی انواع چربی ترشح شده از غده چربی را متابولیزه می کنند.    

  ج) توکسین های آن موجب بیماری جوش صورت میشود.      

 ۱)۱

۲)۲

۳)۳

۴) هیچ کدام

۲۷ ـ عامل شایع ترین مسمویت غذایی ، ….

 ۱) ساختار رشته ای وکروی دارد.

   ۲) در آزمایش فیلیمینگ مانع رشد قارچ شد.

  ۳) برای تولید توکسین دارای تنظیم اپرانی است.

   ۴) فاقد آنزیم های گوارشی است.

۲۸ ـ باکتری های متعلق به سرده ای که در صنعت برای تهیه استون وبوتانل بکار گرفته میشوند ممکن نیست…………..

۱) در شرایط بی هوازی  ، گاز تولید کنند.

  ۲) دارای ساختارهای درونی مقاوم به شرایط نامطلوب باشند.

۳) ماده وراثتی متصل به غشا داشته باشند.

۴) بتوانند  از مواد معدنی ، مواد آلی بسازند.

۲۹ ـ در دستگاه فرمانتور باکتری هایی بکار میروند که …… 

۱) دی اکسید کربن تولید نمیکنند.

۲) از تجزیه گلوکز ، ATP بدست می آورند.

 ۳) پیرووات را به استیل کوآنزیم  آ ، تبدیل می کنند.

۴) در چرخه ی کربس خود FADH2می سازند.

۳۰ ـ در ارتباط با آنتی بیوتیک کشف شده توسط فلمینگ  چند مورد صحیح است؟                                                                                                       الف) مانع از رشد عامل شایع ترین مسمومیت غذایی میشود. 

ب) جاندار سازنده ی آن دارای یک جفت کروموزوم در هسته است .        

ج) بر عوامل بیماری زایی ذات الریه و اوریون موثر است .     

 د)بعضی ا ز باکتری ها دارای ژن مقاومت به آن ، در کروموزوماصلی خود میباشند.                                                                                                            ۱)۱                           ۲)۲                            ۳)۳                      ۴)۴

۳۱- در رابطه با تبادل مواد در نفرون کدام جملات ناصحیح است؟

الف) گیرنده غشایی مربوط به هورمون ضد ادراری در لوله پیچخورده دور و شاخه هنله وجود ندارد.

ب) گیرنده سیتوپلاسمی هورمون آلدوسترون در تمام بخشهای نفرون وجود دارد.

ج) میزان تراوش در گلومرول، ۹ برابر میزان تراوش در سایر مویرگهای بدن است.

د) میزان اوره در سرخرگ وابران کمتر از سیاهرگ کلیه است.

هـ) میزان هماتوکریت در سرخرگ وابران کمتر از سرخرگ آوران است.

۱) ب و هـ                 ۲) ج و هـ                      ۳) ج و ب                        ۴) د و الف

۳۲– کدام جملات صحیح است؟

الف) در بیماری دیابت مانند بیماری آلکاپتونوریا ، کلیه ها برای تنظیم هموستازی ، اعمال یکسان انجام می دهد.

ب) در بخشی از کلیه که دارای منظره دانه دار است، همواره تراوش انجام می گیرد.

ج) در بخشی از کلیه که دارای منظره خط دار است، انتشار کمتر از انتقال فعال انجام می گیرد.

د) دفع داروها در لوله های پیچیده دور و نزدیک انجام میگیرد.

هـ) هنگامی که محیط داخلی بدن به حالت قلیائی تغییر می کند، بازجذب HCO3-افزایش می یابد.

۱) الف ،ب ، د

۲) ب ، ج ، هـ

۳) ج ، د ، هـ

۴) ب ، د ، هـ

۳۳- از سوختن کدام مورد مواد زاید متنوع تری حاصل می شود؟

۱) ماده ای که اریترومایسین تولید آن را درباکتری مهار می کند.

۲) ماده ای که در باکتری، مانع فاگوسیتوز می شود.

۳) ماده ای که در اپران روشن لک به پروتئین تنظیمی متصل می شود.

۴) خارجی ترین لایه ساقه جوان لوبیا

۳۴- در رابطه با تخلیه ادرار کدام جمله صحیح است؟

۱) گیرنده موجود در دیواره مثانه مانند گیرنده های موجود در لوله گوارشی، دندریت نورون حسی است.

۲) نوع محرک گیرنده های دیواره مثانه ، با نوع محرک گیرنده موجود در لوله گوارشی برای بلع متفاوت است.

۳) اسفنگتر داخلی در نواحی پائینی مثانه  برخلاف کاردیا معمولا منقبض است.

۴) حرکات دودی در میزنای مانند حرکات دودی در لوله گوارش بدون دخالت انتقال دهنده عصبی عمل می کند.

۳۵- چند مورد جمله مقابل را بدرستی کامل می کند؟ « در یک فرد …… می تواند ناشی از ….. باشد.»

الف) کاهش سدیم ادرار ـ فعالیت سمپاتیک

ب) کاهش سدیم خون ـ پرکاری غده هیپوفیز پیشین

ج) کاهش پتاسیم خون ـ عملکرد کولون افقی    

د) کاهش سدیم خون ـ عملکرد هورمون سکرتین

۱) ج ، د                ۲) الف ، د                         ۳) ب ، د                             ۴) الف ، ب

۳۶- چند جمله در رابطه با سارکومر صحیح است؟

الف) در نوار روشن در سارکومر فقط پروتئین های نازک حضور دارند.

ب) در نوار بسیار روشن، فقط پروتئین ضخیم حضور دارد.

ج) در نوار تیره ، پروتئین های ضخیم و نازک نقش دارند.

د) در کاهش طول انقباض، پروتئین های ضخیم تغییر طول می دهند.

هـ) در کاهش طول انقباض، صفحه هنسن ناپدید می شود.

۱) ۴                ۲) ۳          ۳) ۲                 ۴) ۱

۳۷- در رابطه با اسکلت بدن انسان، چند جمله صحیح است؟

الف) مفاصل گوی و کاسه در بدن انسان بین تنه و اندامهای حرکتی قرار دارند.

ب) سر درشت و سر نازک نی به ترتیب در ایجاد قوزک خارجی و داخلی نقش دارند.

ج) در استخوانهای ناحیه سر، تمام استخوان ها دارای مفصل ثابت می باشند به جز فک پائین

د) در رابطه با دنده ها، ۵ جفت دنده دارای غضروف مشترک می باشند.

هـ ) در ناحیه مچ در دست و پا، مفاصل لغزنده و لولائی حضور دارند.

۱) ۳                 ۲) ۲                  ۳) ۴                     ۴) ۵

۳۸- گزینه درست را انتخاب کنید.

۱) عضله اسکلتی بدون وجود پتانسیل عمل منقبض نمی شود.

۲) در انقباض عضله همواره صفحه هنسن ناپدید می شود.

۳) یک سلول عضلانی در تونوس عضلانی انقباض کامل ندارد.

۴) در زمان توقف تونوس عضلانی همواره آنزیم پتیالین متوقف می شود.

۳۹- چند مورد جمله مقابل را بدرستی کامل می کند؟    « تونوس عضلانی …… »

الف) مانند انقباض ایزومتریک طول عضله را تغییر نمی دهد.     

ب) بدون پیام عصبی انجام می شود.

ج) تنهادرمواقع خواب متوقف میشود.       

  د)سلولهای عضلانی خاصی همواره به طور ضعیف منقبض میشوند.

۱) ۱          ۲) ۲                              ۳) ۳                        ۴) ۴

۴۰- کدام مورد جمله زیر را بدرستی کامل می کند؟

« عضله دو سر بازو …….. عضله سه سر بازو ……… و در هر دو ……… در داخل آنها وجود دارد.»

۱) مانند ـ به بازو اتصال دارد ـ بیش از دو نوع بافت پیوندی

۲) برخلاف ـ به کتف اتصال ندارد ـ دو نوع بافت پیوندی

۳) برخلاف ـ به بازو اتصال ندارد ـ بیش از دو نوع بافت پیوندی

۴) مانند ـ به کتف اتصال دارند ـ دو نوع بافت پیوندی

۴۱- کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

« در بعضی از سلولهای ……. جعفری، …….. می شود.»

۱) برگ ـ الکترون ها از آب به NADP+ منتقل

۲) نوک ریشه ـ از روی mRNA ، پروتئین ساخته

۳) بخش خارجی پوست ساقه ـ ADP در سلول، تولید و مصرف

۴) بافت آوند آبکشی ساقه ـ با تبدیل ترکیب چهار کربنی به اگزالواستات، مولکول پذیرنده الکترون، پرانرژی تر

۴۲- در ماهی حوض، باله ……

۱) سینه ای همانند پشتی ، در تغییر مسیر حرکت ماهی نقش دارد.

۲پشتی برخلاف دمی، باعث حرکت ماهی به سمت جلو می شود.

۳) لگنی همانند سینه ای، بر تغییر سرعت حرکت ماهی بی تاثیر است.

۴) دمی برخلاف پشتی، باعث تغییر جهت حرکت ماهی می شود.

۴۳- هر باکتری …. می تواند ……

۱) فتواتوتروف ـ از میزان سولفید هیدروژن محیط بکاهد

۲) شوره گذار ـ پیروویک اسیدرا تولید و مصرف نماید.

۳) هتروتروف ـ از طریق زنجیره انتقال الکترون، NAD+ را بازسازی نماید.

۴) تثبیت کننده نیتروژن ـ با استفاده از کربن غیر آلی ، ترکیبات آلی متنوعی بسازد.

۴۴- در کلیه یک فرد سالم، انتقال …. به مویرگ های اطراف نفرون ها، همواره بدون صرف انرژی صورت می گیرد.

۱) C6H12O6

۲) CO(NH2)2

۳) NaCl

۴) HCO3-

۴۵- در همه باکتری های بیماری زا، ……..

۱) ژنوم، متشکل از دو مولکول DNA حلقوی می باشد.

۲) هر RNA،از روی چند ژن مجاور رونویسی می شود.

۳) ژن های مجاور هم ، توسط یک نوع آنزیم، رونویسی می شوند.

۴) هر ژن، در مجاورت بخش تنظیم کننده ویژه خود قرار می گیرد.

۴۶- در شکل زیر چند مورد، نادرست معرفی شده است؟

کانون فرهنگی آموزش قلم چی

الف) ۱ـ خط Z    

ب) ۲ـ سارکولم 

 ج) ۳ـ صفحه هنسن  

 د) ۴ـ خط M

۱) ۱                        ۲) ۲                       ۳) ۳                        ۴) ۴

۴۷- در سلول پارانشیمی ساقه آفتابگردان، از مرحله تغییر یک مولکول پیروویک اسید تا تشکیل یک ترکیب پنج کربنی در چرخه کربس، …… تولید و مصرف می شود.

۱) ۱CO2ـ ۱NAD+

۲) ۲NADH ـ ۱ADP

 ۳) ۲CO2 ـ ۲NAD+

۴) ۳NADH ـ ۱ADP

۴۸- همه سلول های پارانشیمی که فضای بین اپیدرم بالائی و پائینی برگ ذرت را پر میکنند، میتوانند …. نمایند.

۱) دی اکسید کربن جو را تثبیت

۲) از آنزیم های چرخه کالوین استفاده

۳) همراه با تولید ATP، اگزالواستات را به اسید سیتریک تبدیل

۴) در مسیر تبدیل ترکیب شش کربنی فسفات دار به دو پیرووات ، NADH تولید

۴۹- چند مورد جمله زیر را بدرستی تکمیل می کند؟« در حین هر نوع انقباض عضله  چهار سر ران ، …….. »

الف)همه تارهای ماهیچه ای هم زمان باهم منقبض میشوند.

 ب)درون تارچه ها، FADH2 تولید میشود.

ج) پیرووات توسط NADH، احیا میگردد.      

 د) یون کلسیم در اطراف تارچه ها یافت میشود.

۱) ۱                       ۲) ۲                             ۳) ۳                         ۴) ۴

۵۰– هر جانوری که ساده ترین ……. را دارد، فاقد ……. است.

۱) دستگاه عصبی ـ تولید مثل جنسی

۲) دستگاه گردش خون بسته ـ گوارش برون سلولی

۳) گیرنده نوری ـ هومئوستازی

۴) دستگاه گردش مواد ـ ایمنی هومورال

جهت در یافت پاسخنامه اینجا کلیک نمایید.

منبع:سایت کنکوری ها

درباره‌ modir

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*