آخرین خبرها
خانه / کنکوری ها / برای آمادگی آزمون ۷ فروردین این تست های زیست را بررسی کنید

برای آمادگی آزمون ۷ فروردین این تست های زیست را بررسی کنید

برای آمادگی آزمون ۷ فروردین این تست های زیست را بررسی کنید

۱-چند جمله به درستی بیان شده است؟هر جانداری که………. به طور حتم…………

الف)سلول های جنسی خود را برای  لقاح به مایع اطراف خود وارد می کند–دارای لقاح خارجی  است

ب)واجد ساده ترین گیرنده ی نوری باشد—فاقد جسم سلولی در اعصاب محیطی خود است

ج)دارای طنا ب عصبی است—به منظور تولید مثل جنسی تتراد تشکیل می دهد

د)از تولید مثلِ جنسی یک جاندار حاصل شود– نوعی کلون محسوب می شود

۱)صفر                   ۲)یک                 ۳)دو                     ۴)سه

۲-بیدل و تیتوم به منظور بررسی عمل رمز های وراثتی از سلولی استفاده کردند که …………

۱)در مرحله ی دوم رونویسی آن همانند مرحله ی سوم ، محل فعالیت  آر ان ای پلیمراز از راه انداز فاصله می گیرد

۲)در مرحله ی پی آی تقسیم سلولی خود همزمان با تشکیل تتراد، رشته های دوک تقسیم را می سازد

۳) برای انجام فرآیند لقاح، با بیان برخی ژن ها ی خود، ویژگی هایِ ساختاری خاصی را اتخاذ می کند

۴)همواره به طور مستقیم از تقسیم هسته ای میوز ایجاد می شود

۳-همه ی سلول های دفاعی که ……….

۱) در گره های لنفی حضور دارند در طول زندگی خود به سلول های خاطره تبدیل می شوند

۲)در حساسیت ها افزایش می یابند، می توانند هیستامین را به جریان خون آزاد کنند

۳)پروتین دفاعی می سازند همانند نوتروفیل ها در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند

۴)در شکل گیری ترشحات برون ریز کبد نقش دارند می توانند در تعامل با پلاسموسیت ها فعّال شوند

۴-چند جمله به درستی بیان شده است؟   بعضی از تارهای عصبی دستگاه عصبی پیکری انسان می توانند…………

الف)پیام های عصبی را به سمت جسم سلولی هدایت کنند

ب)اطلاعات برخی ماهیچه های مخطط را به دستگاه عصبی مرکزی برسانند

ج)به واسطه ی فعالیت انواعی از سلول های عصبی تغذیه شوند

د)به واسطه ی پمپ های غشای خود به پتانسیل آرامش دست یابند

۱)۱              ۲)۲                 ۳)۳                 ۴)صفر

 ۵-در همه ی گیاهانی که…………دارند………..

۱)تخم تریپلویید– سلول مادر هاگ توانایی تقسیم میوز ندارد

۲)رشد پسین –دو نوع مریستم پسین در محل پوست ساقه  قرار می گیرد

۳) رویان دو لپه– گروهی از سلول های راس ساقه فاقد واکوئل مرکزی هستند

۴)لقاح مضاعف–بخش دیپلویید دانه مواد غذایی را به رویان منتقل می کند

۶-به طور معمول در چرخه ی جنسی زنان ممکن نیست هم زمان با…………..

۱) ریزش دیواره ی رحم بر مقدار تولید هورمون ها ی آزادکننده و استروژن  افزوده شود

۲) افزایش هورمون لوتئینی کننده و استروژن  از مقادیر هورمون محرک فولیکولی کاسته شود

۳)آزاد شدن اووم از فولیکول، برمقادیر تولید پروژسترون خون افزوده شود

۴)کاهش هورمون استروژن خون بر مقادیر هورمون پروژسترون آن افزوده شود

۷-کدام عبارت صحیح است؟

۱)هر هورمون مترشحه از هیپوتالاموس به واسطه ی جریان خون بر هیپوفیز پیشین اثر می گذارد

۲)به طور معمول در یوکاریوت ها هر سلولی که توانایی لقاح دارد به نوعی گامت تمایز یافته است

۳)هر بخشی از هیپوفیز که آکسون های هیپوتالاموس در آن امتداد نیافته، تحت تاثیر هورمون های آزادکننده قرار می گیرد

۴)در گیاهان هر سلول حاصل از تقسیمات زیگوت دیپلویید بخشی از رویان را تشکیل می دهد

۸-به طور معمول در یک زیگوت ملخ…………….

۱)بیان هر صفت، وابسته به تعامل دو ژن همتاست

۲)ژن های مغلوب کمتر از ژن های غالب مضاعف می شوند

۳) هر ژن توسط آنزیم رونویسی کننده ی مختص به خود رونویسی می شود

۴)هر مولکول حاصل  رونویسی بعد از کوتاه شدن از هسته خارج می شود

۹-کدام عبارت در رابطه با ساختار گوش انسان به درستی بیان شده است؟

۱)با ارتعاش استخوان رکابی پیام عصبی به گوش درونی منتقل می شود

۲)هر سلول مژکدار با ارتعاش مایعِ مجرای  مختص به خود تحریک می شود

۳)شیپور استاش به هنگام ارتعاش پرده ی سماخ جریان هوا را به گوش میانی قطع می کند

۴)عصب شنوایی تعادلی یک عصب مختلط است که پیام عصبی را به مغز می برد

۱۰-در فردی  تظاهرات بیماری سرطانی مشاهده شده است، کدام جمله نمی تواند در رابطه با این  فرد صحیح باشد؟

۱)برخورد و اتصال آنزیم رونویسی کننده در سلول های سرطانی به برخی ژن ها زیاد می شود

۲)حساسیت تعدادی از ذره خوارهای بدن  در خون و لنف افزایش می یابد

۳)تعدادی از سلول های بیمار توالی های نوکلوتیدی متفاوتی در ژنوم هسته ای خود پیدا می کنند

۴)برخی  از آگرانولوسیت های فرد در از بین بردن سلول های سرطانی ناتوان گشته اند

۱۱-با توجه به شکل زیر کدام گزینه درست است؟

آمادگی برای آزمون 7 فروردین- تست زیست2

۱)گروهی از سلول های تشکیل دهنده ی  بخش۲، کوتاه و واجد دیواره ی دومین ضخیم هستند

۲)هر سلول بخش ۱ سه برابر هر دانه ی گرده ی رسیده ی آن، کروموزوم دارد

۳)بخش ۲ برخلاف بخش ۳ قیل از لقاح تشکیل می شود

۴)بخش ۱ برخلاف بخش ۳ واجد سه نوع الل در هر ژن خود است

۱۲-در کشاورزی به منظور ریشه زایی از نسبت بالای اکسین به هورمونی استفاده می شود که می تواند….. را در گیاه افزایش دهد.

۱)با ممانعت از  رشد مریستم های جانبی گیاه، پدیده ی چیرگی راسی

۲)طی دوران پیری و نامساعد، فرآیند های بی هوازی

۳)رشد طولی ساقه و ریشه

۴)با سنتز انواعی از پروتیین ها در سلول، تقسیمات سلولی

۱۳- کدام گزینه صحیح نیست؟ در ریشه ی یک  درخت چوبی چهارساله……….

۱)مریستم  پسین آوندساز در محل آندودرم قرار می گیرد

۲)گروهی از سلول های راسی هورمونی می سازند که می تواند باعث کاهش سرعت پیر شدن برخی اندام ها شود

۳)گروهی از سلول های نزدیک به نوک آن، دارای هسته ی بزرگ و فاقد واکوئل مرکزی می باشند

۴)آوندچوبی پسین ضخامت بیشتری نسبت به آوند آبکش پسین خواهد داشت

۱۴-به طور معمول در زنان اندکی بعد از اینکه اختلاف غلظت هورمون پروژسترون با هورمون محرک فولیکولی در خون  به حداکثر می رسد می توان گفت……….

۱)میزان هورمون لوتئینی کننده برخلاف هورمون استروژن در خون کاهش می یابد

۲)هورمون های تخمدانی با تشکیل پیک دومین، بر فولیکول اثر کرده و باعث تشکیل جسم زرد می شوند

۳)هیپوتالاموس سنتز و ترشح یکی از هورمون های خود را افزایش می دهد

۴)با پاره شدن فولیکول چند گویچه ی قطبی و تخمک بالغ به لوله ی فالوپ آزاد می شوند

۱۵-هر پیک شیمیایی که………..قطعا………….

۱)باعث آزاد شدن گلوکز به خون شود-از اندامی ترشح می شود که قوی ترین آنزیم های گوارشی را به روده می ریزد

۲)بر ضربان قلب موثر باشد-از غده ای در پایین تیموس ترشح می شود

۳)مصرف گلوکز را در سلول افزایش دهد- فعالیت انیدراز کربنیک اریتروسیت ها را در خون افزایش می دهد

۴)مصرف اسید فولیک را در بدن زیاد کند-از اندامی ترشح می شود که نوعی پروتیین دفاعی می سازد

۱۶-با افزایش ساخت پپتید های کوچک غنی از گوگرد در پیکره ی گیاه غلظت هورمونی افزایش می یابد که در……….. کاربرد دارد

۱)تسهیل برداشت مکانیکی گیلاس                 ۲)ریشه دار کردن قلمه ها

۳)ممانعت از تشکیل اسپوروفیت جوان            ۴)افزایش مدت نگه داری میوه ها در انبار

منبع :www.kanoon.irh

درباره‌ faezeh

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*