آخرین خبرها
خانه / مقاله و تحقیق / پاورپوینت ساختمان ها با مصالح بنایی ، اتصالات و اشکالات اجرایی در ۶۲ اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

پاورپوینت ساختمان ها با مصالح بنایی ، اتصالات و اشکالات اجرایی در ۶۲ اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

پاورپوینت ساختمان ها با مصالح بنایی ، اتصالات و اشکالات اجرایی در ۶۲ اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

دراین پروژه پاورپوینت ساختمان ها با مصالح بنایی ، اتصالات و اشکالات اجرایی در ۶۲ اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

۱- اجرای پی کنی همراه با تصاویر :

۲- اجرای صحیح شناژ تحتانی و انتظار های ستون همراه با تصاویر :

۳- اجرای دیوار چینی به صورت کله و راسته همراه با تصاویر :

۴- شناژ تحتانی و میلگردهای انتظار همراه با تصاویر :

۵- اجرای شناژ قائم در دو نقطه مختلف دیوار همراه با تصاویر :

۶- عایق کاری دیوار جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت همراه با تصاویر :

۷- نگه داشتن آب بر روی سقف بعد از اجرای سقف جهت سفت شدن بتن همراه با تصاویر :

۸- اجرای نعل در گاه به وسیله نبشی همراه با شکل :

۹- اجرای نما کاری که بوسیله داربست و الوار همراه با تصاویر :

۱۰- دیوار چینی به صورت کله و راسته همراه با تصاویر :پ

۱۱- اجرای کامل کلاف ها همراه با تصاویر :

۱۲- سقت کاری ساختمان با مصالح بنایی ۲ طبقه همراه با تصاویر :

۱۳- عدم رعایت حداکثر سطح باز شوها همراه با تصاویر :

۱۴- ترک برشی یا ضربدری در دیوار در اثر زلزله همراه با شکل :

۱۵- تصویر عدم رعایت حداقل موارد آیین نامه در جهت کلاف بتنی و ارتفاع دیوارها :

۱۶- تصویر آجر سوراخدار جهت استفاده در دیوار چینی :

۱۷- تصویر اتصال نا مناسب دیوار و کلاف قایم و نیز ادامه نیافتن کلاف قائم :

۱۸- تصویر کار گذاری میلگرد عصایی در محل اتصال دو دیوار برای اتصال بهتر:

۱۹- تصویر اجرای نا مناسب سنگ چینی و استفاده از آن در زیر فنداسیون :

۲۰- تصویر بتن ریزی نامرغوب کلاف قائم :

۲۱- تصویر اجرا نشدن صحیح شناژ مخفی ک

۲۲- تصویر انهدام خرپشته و ریختن آن :پ

۲۳- تصویر عدم اتصال کافی دیور با کلاف افقی و عدم اجرای کلاف عمودی و در نتیجه خرابی بر اثر زلزله :

۲۴- تصویر قرار گرفتن نا صحیح شبکه آرماتور درون قالب و عدم رعایت پوشش بتن:

۲۵- تصویر استفاده از خاموت با میلگرد ساده در کلاف بتنی و نیز عدم رعایت طول مهاری در محل اتصال کلاف افقی و قائم :

۲۶- تصویر عدم رعایت طول وصله میلگردهای طولی :

۲۷- تصویر اجرای دیوار بار بر بر روی تیر وکلاف طره ای :

۲۸- تصویر جدا شدن نما از دیوار باربر :

۲۹- تصویر جدا شدن کلاف قائم از دیوار در اثر زلزله و عدم رعایت فاصله خاموت

۳۰- تصویر ریختن نمای سنگی بعد از زلزله :

۳۱- تصویر عدم رعایت حد اقل شیب در کلاف مورب :

۳۲- تصویر استفاده از کلاف مورب در فنداسیون با اختلاف سطح :

۳۳- تصویر عدم یکپارچگی سقف طاق ضربی و رفتار غیر یکنواخت در زلزله :

۳۴- تصویر عدم استفاده از کلاف در تقاطع دیوارها :

۳۵- تصویر بتن ریزی بسیار نامرغوب و رعایت نشدن فاصله خاموت ها :

۳۶- تصویر نبود پوشش کافی برای آرماتورها و عدم استفاده از خاموت در محل اتصال :

۳۷- تصویر وجود ناهمگنی در شناژ مخفی :

۳۸- تصویر در یک امتداد نبودن کلاف افقی و بتن ریزی نا مناسب :

۳۹- تصویر در یک امتداد نبودن ستون قبل و بعد از وارد شدن تیر به آن :

۴۰- تصویر عدم اجرای کلاف افقی در زیر سقف و اجرای نا صحیح دیوارچینی :

۴۱- تصویر عدم استفاده از میل گرد در شناژ افقی بالای دیوار ک

۴۲- تصویر عدم رعایت فاصله خاموت و استفاده از میلگرد ساده در کلاف :

۴۳- تصویر عدم اجرای شناژ تحتانی و همچنین دیوار چینی بعد از اجرای ستون :

۴۴- تصویر عدم رعایت فاصله بین میلگردها در میل گرد های انتظار :

۴۵- تصویر ایجاد ترک در محل تکیه گاه :

۴۶- تصویر شکستن بتن های ستون جهت جوش به آرماتور :

۴۷- تصویر استفاده از هر گونه مصالح متفاوت در دیوار چینی :

۴۸- تصویر بتن ریزی نا مرغوب و عدم پوشش کافی :

۴۹- تصویر شکست بتن و ترک دیوار در اثر زلزله :

۵۰- تصویر قرار گیری تیر آهن روی شناژ جهت کنسول که توسط نبشی در جلو مهار می شود :

۵۱- تصویر عدم اتصال کافی بین دیوار و کلاف قائم و در نتیجه جدا شدن از همدیگر :

۵۲- تصویر آجرهای سوراخدار جهت استفاده در دیوار چینی :

۵۳- تصویر خارج شدن میلگرد های انتظار از مسیر قائم :

۵۴- تصویر اجرای صحیح شناژ تحتانی و انتظار های ستون :

۵۵- تصویر بیرون بودن انتهای میلگرد کنسول از بتن و در محل تکیه گاه بتن به طور مطلوب ویبره نشده :

۵۶- اجرای کف سازی و نما کاری به همراه تصاویر :

۵۷- تصویر ریخته شدن دوغاب سیمان بر روی دیوار ها مطلبق با آیین نامه :

۵۸- تصویر اتصال نا مطلوب در محل تقاطع دو کلاف :

 
دراین پروژه پاورپوینت ساختمان ها با مصالح بنایی ، اتصالات و اشکالات اجرایی در ۶۲ اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

۱- اجرای پی کنی همراه با تصاویر :

۲- اجرای صحیح شناژ تحتانی و انتظار های ستون همراه با تصاویر :

۳- اجرای دیوار چینی به صورت کله و راسته همراه با تصاویر :

۴- شناژ تحتانی و میلگردهای انتظار همراه با تصاویر :

۵- اجرای شناژ قائم در دو نقطه مختلف دیوار همراه با تصاویر :

۶- عایق کاری دیوار جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت همراه با تصاویر :

۷- نگه داشتن آب بر روی سقف بعد از اجرای سقف جهت سفت شدن بتن همراه با تصاویر :

۸- اجرای نعل در گاه به وسیله نبشی همراه با شکل :

۹- اجرای نما کاری که بوسیله داربست و الوار همراه با تصاویر :

۱۰- دیوار چینی به صورت کله و راسته همراه با تصاویر :پ

۱۱- اجرای کامل کلاف ها همراه با تصاویر :

۱۲- سقت کاری ساختمان با مصالح بنایی ۲ طبقه همراه با تصاویر :

۱۳- عدم رعایت حداکثر سطح باز شوها همراه با تصاویر :

۱۴- ترک برشی یا ضربدری در دیوار در اثر زلزله همراه با شکل :

۱۵- تصویر عدم رعایت حداقل موارد آیین نامه در جهت کلاف بتنی و ارتفاع دیوارها :

۱۶- تصویر آجر سوراخدار جهت استفاده در دیوار چینی :

۱۷- تصویر اتصال نا مناسب دیوار و کلاف قایم و نیز ادامه نیافتن کلاف قائم :

۱۸- تصویر کار گذاری میلگرد عصایی در محل اتصال دو دیوار برای اتصال بهتر:

۱۹- تصویر اجرای نا مناسب سنگ چینی و استفاده از آن در زیر فنداسیون :

۲۰- تصویر بتن ریزی نامرغوب کلاف قائم :

۲۱- تصویر اجرا نشدن صحیح شناژ مخفی ک

۲۲- تصویر انهدام خرپشته و ریختن آن :پ

۲۳- تصویر عدم اتصال کافی دیور با کلاف افقی و عدم اجرای کلاف عمودی و در نتیجه خرابی بر اثر زلزله :

۲۴- تصویر قرار گرفتن نا صحیح شبکه آرماتور درون قالب و عدم رعایت پوشش بتن:

۲۵- تصویر استفاده از خاموت با میلگرد ساده در کلاف بتنی و نیز عدم رعایت طول مهاری در محل اتصال کلاف افقی و قائم :

۲۶- تصویر عدم رعایت طول وصله میلگردهای طولی :

۲۷- تصویر اجرای دیوار بار بر بر روی تیر وکلاف طره ای :

۲۸- تصویر جدا شدن نما از دیوار باربر :

۲۹- تصویر جدا شدن کلاف قائم از دیوار در اثر زلزله و عدم رعایت فاصله خاموت

۳۰- تصویر ریختن نمای سنگی بعد از زلزله :

۳۱- تصویر عدم رعایت حد اقل شیب در کلاف مورب :

۳۲- تصویر استفاده از کلاف مورب در فنداسیون با اختلاف سطح :

۳۳- تصویر عدم یکپارچگی سقف طاق ضربی و رفتار غیر یکنواخت در زلزله :

۳۴- تصویر عدم استفاده از کلاف در تقاطع دیوارها :

۳۵- تصویر بتن ریزی بسیار نامرغوب و رعایت نشدن فاصله خاموت ها :

۳۶- تصویر نبود پوشش کافی برای آرماتورها و عدم استفاده از خاموت در محل اتصال :

۳۷- تصویر وجود ناهمگنی در شناژ مخفی :

۳۸- تصویر در یک امتداد نبودن کلاف افقی و بتن ریزی نا مناسب :

۳۹- تصویر در یک امتداد نبودن ستون قبل و بعد از وارد شدن تیر به آن :

۴۰- تصویر عدم اجرای کلاف افقی در زیر سقف و اجرای نا صحیح دیوارچینی :

۴۱- تصویر عدم استفاده از میل گرد در شناژ افقی بالای دیوار ک

۴۲- تصویر عدم رعایت فاصله خاموت و استفاده از میلگرد ساده در کلاف :

۴۳- تصویر عدم اجرای شناژ تحتانی و همچنین دیوار چینی بعد از اجرای ستون :

۴۴- تصویر عدم رعایت فاصله بین میلگردها در میل گرد های انتظار :

۴۵- تصویر ایجاد ترک در محل تکیه گاه :

۴۶- تصویر شکستن بتن های ستون جهت جوش به آرماتور :

۴۷- تصویر استفاده از هر گونه مصالح متفاوت در دیوار چینی :

۴۸- تصویر بتن ریزی نا مرغوب و عدم پوشش کافی :

۴۹- تصویر شکست بتن و ترک دیوار در اثر زلزله :

۵۰- تصویر قرار گیری تیر آهن روی شناژ جهت کنسول که توسط نبشی در جلو مهار می شود :

۵۱- تصویر عدم اتصال کافی بین دیوار و کلاف قائم و در نتیجه جدا شدن از همدیگر :

۵۲- تصویر آجرهای سوراخدار جهت استفاده در دیوار چینی :

۵۳- تصویر خارج شدن میلگرد های انتظار از مسیر قائم :

۵۴- تصویر اجرای صحیح شناژ تحتانی و انتظار های ستون :

۵۵- تصویر بیرون بودن انتهای میلگرد کنسول از بتن و در محل تکیه گاه بتن به طور مطلوب ویبره نشده :

۵۶- اجرای کف سازی و نما کاری به همراه تصاویر :

۵۷- تصویر ریخته شدن دوغاب سیمان بر روی دیوار ها مطلبق با آیین نامه :

۵۸- تصویر اتصال نا مطلوب در محل تقاطع دو کلاف :

 
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

جهت دانلود کلیک کنید

درباره‌ admin